Cookies

Inleiding

4DMS verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van 4DMS.

College bescherming persoonsgegevens

4DMS verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Deze gegevensverwerking is door DDMA gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag.

Verwerking Persoonsgegevens

4DMS behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. 4DMS verzamelt Persoonsgegevens bij het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer, het verstrekken van kennisdocumenten, het abonneren op de 4DMS-nieuwsbrief en bij een bezoek aan 4DMS evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van 4DMS. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van 4DMS dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of 4DMS hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar contact@4dms.nl of 4DMS, Lorentzlaan 3-5, 3401 MX IJsselstein. 4DMS verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De websites www.4dms.nl, www.yourcontract.nl en www.yourchapp.nl plaatsen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van 4DMS beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat 4DMS na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. 4DMS gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de 4DMS website en hun functionaliteit:

Beveiliging

4DMS heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de websites van 4DMS zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. 4DMS kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van 4DMS, dan kunt u deze richten aan 4DMS, Lorentzlaan 3-5, 3401 MX IJsselstein, tel: 030 850 18 00 of per e-mail: contact@4DMS.nl

Wijziging van Privacy Statement

4DMS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. 4DMS adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.